تمکن مالی

برای اخذ اقامت از طریق تمکن مالی کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید

گواهی تمکن مالی در واقع نامه و یا سندی‌ است که توسط بانک صادر می‌شود و گواهی می‌دهد که شخص، سرمایه کافی برای تحصیل، زندگی، سرمایه‌گذاری و… را دارد.

تمکن مالی از نظر اصطلاح مهاجرتی ، نوعی روش مهاجرتی است که برخی کشورها در اختیار مهاجران قرار می‌دهند تا فرصت زندگی و کار و تحصیل را در کشور مورد نظر داشته باشند.

اگر منبع درآمد ثابتی دارید، می‌توانید واجد شرایط اخذ اقامت تمکن مالی باشید. میزان تمکن مالی موردنیاز، بسته به کشور و برنامه ویزا متفاوت است.

این گواهی تمکن مالی از آن جهت برای دولت کشورها حائز اهمیت است که از پناهده نبودن شما اطمینان حاصل کند چرا که پناهندگی هزینه و سختی‌هایی را برای هر دولت به همراه دارد.

فرانسه

فرانسه

کلیک کنید

اسپانیا

اسپانیا

کلیک کنید

یونان

یونان

کلیک کنید